Concrete adviezen m.b.t. fiscale Corona-maatregelen

Coronavirus: bijzonder uitstel van betaling van belastingen en verlaging invorderings- en belastingrente, wat te doen?

Inleiding

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeitspositie van ondernemers te ondersteunen. Zo wordt bij betalingsproblemen als gevolg van de Corona-uitbraak bijzonder uitstel van betaling van belastingen verleend en worden de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Vanwege uitvoeringstechnische redenen is een percentage van nul niet mogelijk.

Hieronder treft u concrete adviespunten voor de verschillende belastingen aan en informatie wat u moet doen om bijzonder uitstel van betaling te krijgen.

Concrete adviezen i.v.m. tijdelijke verlaging invorderings- en belastingrente

BTW

Doet u in 2020 maandaangifte BTW? Zorg dan dat u de aangifte over de maand februari wel uiterlijk 31 maart 2020 heeft ingediend. Betaling kan achterwege blijven indien u voornemens bent om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Een boete voor het te laat betalen zal bij uitstel van betaling niet worden opgelegd dan wel worden kwijtgescholden, maar dat geldt niet voor een eventuele boete voor het te laat doen van aangifte.

 • Doet u in 2020 kwartaalaangifte BTW? Zorg dan dat u de aangifte over het eerste kwartaal van 2020 wel uiterlijk 30 april 2020 heeft ingediend. Betaling kan achterwege blijven indien u voornemens bent om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Een boete voor het te laat betalen zal bij uitstel van betaling niet worden opgelegd dan wel worden kwijtgescholden, maar dat geldt niet voor een eventuele boete voor het te laat doen van aangifte.
 • Heeft u in 2015-2018 te weinig BTW afgedragen of teveel BTW teruggevraagd? Dien de suppletie BTW om dit te corrigeren dan zo snel mogelijk in, betaal de verschuldigde belasting niet indien u om bijzonder uitstel van betaling wil verzoeken en vraag voor de daaropvolgende naheffingsaanslag een bijzonder uitstel van betaling aan.
 • Bevindt u zich in een BTW teruggaafprocedure? Niet in alle teruggaafsituatie bestaat recht op een vergoeding van belastingrente of invorderingsrente. Komt u voor vergoeding van belasting- of invorderingsrente in aanmerking, dan gaan wij er vooralsnog van uit dat voor de periode vanaf 23 maart 2020 (invorderingsrente) en de periode vanaf 1 juni 2020 (belastingrente) ook voor het berekenen van een teruggaaf de verlaagde percentages van 0,01% van toepassing zijn.

Loonheffingen

 • Doet u in 2020 maandelijkse of per vier weken aangifte loonbelasting? Zorg dan dat u de aangifte over de maand februari wel uiterlijk 31 maart 2020 heeft ingediend. Betaling kan achterwege blijven indien u voornemens bent om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Een boete voor het te laat betalen zal bij uitstel van betaling niet worden opgelegd dan wel worden kwijtgescholden, maar dat geldt niet voor een eventuele boete voor het te laat doen van aangifte.
 • Heeft u in 2019 te weinig loonbelasting afgedragen? Dien het correctiebericht loonbelasting om dit te corrigeren dan uiterlijk 31 maart 2020 in en vraag voor de daaropvolgende naheffingsaanslag een bijzonder uitstel van betaling aan.
 • Heeft u in 2015-2018 te weinig loonbelasting afgedragen? Dien het correctiebericht om dit te corrigeren dan zo snel mogelijk in en vraag voor de daaropvolgende naheffingsaanslag een bijzonder uitstel van betaling aan.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

 • Heeft u nog geen voorlopige aanslag ontvangen voor het jaar 2019 en/of 2020? U hoeft dan geen actie te ondernemen.
 • Heeft u een aanslag ontvangen met een te betalen bedrag aan belasting, maar is deze nog niet betaald? Vraag dan bij betalingsproblemen om bijzonder uitstel van betaling.
 • Heeft u een voorlopige aanslag voor het jaar 2020 ontvangen en betaald, en verwacht u een lagere winst door de Corona-uitbraak? Wijzig dan deze voorlopige aanslag en u krijgt het eerder betaalde bedrag terug. Blijft er na verlaging van de voorlopige aanslag nog een te betalen bedrag over? Vraag dan bij betalingsproblemen om bijzonder uitstel van betaling na ontvangst van de herziene voorlopige aanslag.
 • Heeft u een voorlopige aanslag voor het jaar 2019 ontvangen en betaald en verwacht u een verlies voor het jaar 2020? In dat geval kan worden overwogen om de voorlopige aanslag voor het jaar 2019 te verlagen met een belastingteruggaaf als gevolg. Anticiperend op het komende verlies voor 2020. De vraag kan opkomen of het wel is toegestaan de voorlopige aanslag 2019 te verlagen. Over 2019 wordt immers een winst verwacht. Naar onze mening biedt de wet hier wellicht mogelijkheden toe. Het zou wat ons betreft het beste zijn dat hier beleid van de overheid op zou komen. Wij merken op dat verschillende partijen zich ook hard hebben gemaakt voor een tijdelijke regeling waarbij je alvast om carry-back kan verzoeken. Mogelijk voert de overheid een dergelijke maatregel alsnog in.

Bijzonder uitstel van betaling – wat moet u doen?

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en loonbelasting kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd indien u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen en/of zal komen.

Hieronder wordt weergegeven welke stappen u in dit kader moet doorlopen voor de verschillende belastingen.

BTW en loonheffingen

 1. Doe tijdig en correct aangifte, maar betaal vervolgens niet bij betalingsproblemen.
 2. Dien zo snel mogelijk, maar niet later dan 2 weken na het moment waarop de belasting betaald had moeten worden, een melding betalingsonmacht in. Doe dit conform het specifieke formulier op de website Belastingdienst, dan wel digitaal, of schakel uw adviseur in. Neem volledigheidshalve in dit formulier een zin op om deze melding aan te merken als een verzoek om bijzonder uitstel van betaling. Let op: u dient daarnaast nog een apart verzoek om bijzonder uitstel van betaling in te dienen bij de Belastingdienst, óók als u dit verzoek al meeneemt bij de melding betalingsonmacht (zie stap 4).
 3. Wacht op ontvangst van de naheffingsaanslag.
 4. Wij adviseren om binnen 14 dagen na stap 3 (ontvangst van de naheffingsaanslag) een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in te dienen. Op korte termijn zal een model verzoek hiertoe beschikbaar komen.
 5. Een deskundigenverklaring is pas vereist indien blijkt dat langer uitstel nog is dan 3 maanden. ROS is erkend door de belastingdienst als deskundige en kan dit voor u verzorgen.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

 1. Doe tijdig en correct aangifte
 2. Wacht op ontvangst van de aanslag die door de Belastingdienst wordt opgelegd. Voor elke aanslag die nog niet betaald is, kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Wij adviseren om binnen de betalingstermijn van de aanslag een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in te dienen bij de Belastingdienst. Op korte termijn zal een model verzoek hiertoe beschikbaar komen.
 3. Een deskundigenverklaring is pas vereist indien blijkt dat langer uitstel nog is dan 3 maanden. ROS is erkend door de belastingdienst als deskundige en kan dit voor u verzorgen.

Voor belastingjaren waarvoor reeds tijdig een aangifte vennootschapsbelasting/inkomensbelasting is ingediend, kan stap 1 overgeslagen worden en begint het stappenplan bij stap 2.

Let op: bijzonder uitstel van betaling is niet van toepassing op accijnsschulden, overdrachtsbelastingschulden, energiebelastingschulden en invoerrechten. Diverse organisaties zijn hierover in overleg met het Ministerie van Financiën en mogelijk wordt de bijzondere regeling op dit punt nog uitgebreid.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De hierboven beschreven fiscale maatregelen maken onderdeel uit van een steunpakket, dat de overheid op 17 maart jl. heeft aangekondigd. Een andere, belangrijke maatregel uit ditzelfde noodpakket is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (vervanger van de Werktijdverkorting). Afhankelijk van het omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom. Op dit moment kan de NOW nog niet worden aangevraagd en worden de nadere voorwaarden uitgewerkt. Zodra hieromtrent meer is bekend, zullen wij u dat laten weten.

Tot Slot

Voor een goede beoordeling van de aanvraag tot het bijzonder uitstel van betaling is een prognose van de liquiditeit voor minimaal de komende 6 maanden van groot belang. Hierbij spelen ook het verhogen van de cash flow door verbetering van het werkkapitaal, de opschortingsmogelijkheden van aflossingen en rente bij banken (deze verschillen per bank), een eventueel uitstel van pensioenpremiebetalingen (mogelijkheden verschillen per pensioenfonds) en de extra verruimingsmogelijkheden van het borgstellingskrediet (BMKB) en GO-financiering een belangrijke rol.

Heeft u nog aanvullende vragen of behoefte aan ondersteuning, dan kunt met een van onze adviseurs bellen of een vrijblijvende (telefonische) afspraak maken om een concreet stappenplan gezamenlijk te bespreken en de mogelijkheden te inventariseren.

Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk en van groot belang voor de continuïteit van uw onderneming.