Duidelijkheid over NOW-regeling

Vandaag zijn de voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (beter bekend als de NOW) bekend gemaakt. De NOW is bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Hiermee krijgen bedrijven die nu omzetverlies lijden een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling.

UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf maandag 6 april a.s. een aanvraag kunnen indienen. Of dit gaat lukken, wordt vrijdag 3 april a.s. bekend gemaakt. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot (80% van de verwachte tegemoetkoming) verwachten.

Wat zijn de voorwaarden:

  • Minimaal omzetverlies van 20% gedurende drie maanden;
  • Het reguliere salaris van medewerkers wordt doorbetaald;
  • Gedurende de periode dat de subsidie wordt ontvangen, wordt geen aanvraag gedaan voor ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen.

Wat wordt verstaan onder omzet en hoe wordt de omzetdaling berekend?

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht (netto-omzet). Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moet eerste de totale omzet 2019 worden gedeeld door vier (‘referentieperiode’). Dat bedrag wordt vervolgens vergeleken met de omzet in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 om de procentuele omzetdaling te bepalen. Aangezien de omzetdaling soms pas later inzet, bestaat ook de mogelijkheid een periode aan te geven voor de omzetvergelijking die één maand (1 april tot en met 30 juni 2020) of twee maanden (1 mei tot en met 31 juli 2020) later start. De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten van maart, april en mei 2020, ongeacht over welke driemaandsperiode (meetperiode) de omzetdaling is bepaald.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW en hoe hoog de procentuele verwachte omzetdaling is, moet u naar de omzet(daling) van het hele concern kijken. Hoewel de aanvraag per loonheffingsnummer gaat, moeten alle entiteiten binnen het concern kiezen voor dezelfde procentuele verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode. Zorg dus dat u binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt.

Wat is de loonsom?

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt die UWV automatisch overneemt. UWV neemt hierbij als grondslag het SV-loon. Hier komt voor alle bedrijven een opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten (o.a. opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies). Per werknemer wordt een maximum aan het loon gesteld van € 9.538,- per maand (2 keer het maximum maandloon). Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie kan worden ontvangen. Dit is ongeacht de contractvorm en geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, nul-urencontracten, oproepcontracten, zieke werknemers (voor zover het loon wordt doorbetaald), BBL’ers en stagiaires. DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Bij het bepalen van de loonsom gebruikt UWV de loonsom van januari 2020 (of november 2019 als januari 2020 niet bekend is). Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom is gedaald, wordt de subsidie ook lager.

Hoe zit het met het vakantiegeld?

De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies én de opbouw van vakantiebijslag (opslag van 30%). Hiermee ontvangt de werkgever een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden maart, april en mei 2020. Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is wel verschuldigd. Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 tot en met mei 2020 in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

Hoe ziet de aanvraag, het voorschot en de uitbetaling er uit?

Naar verwachting gaat het loket bij UWV op maandag 6 april a.s. open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Als werkgever vraagt u via een beschikbaar gesteld formulier de NOW aan per loonheffingennummer. Werkgevers geven bij de aanvraag onder meer de verwachte omzetdaling op. Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag. Het UWV verwacht dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Er wordt nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist en wat voor soort accountantsverklaring wordt vereist. Vervolgens stelt UWV binnen 22 weken de definitieve subsidie vast. Vervolgens kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Wat als ik al een aanvraag Werktijdverkorting (wtv) heb ingediend?

Als u reeds een toekenning hebt gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u nadien verlenging wilt, moet u gebruik maken van de NOW-regeling.

Als u nog geen toekenning hebt gekregen, dan wordt uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling beschouwd als een aanvraag voor de NOW. U zult op korte termijn een verzoek ontvangen om nadere informatie (waaronder de verwachte procentuele omzetdaling, de aanvangsdatum van de driemaandsperiode en enkele administratieve gegevens) aan te leveren. Bedrijven die reeds een wtv-aanvraag hebben ingediend, krijgen geen voorrang.

Wat als ik toch noodgedwongen werknemers moet ontslaan?

Van een werkgever wordt verwacht dat gedurende periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag bij UWV wordt gedaan wegens bedrijfseconomische redenen. Schendt u deze voorwaarde door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV, dan zal UWV deze aanvraag wel gewoon in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de subsidie wordt daarvoor dan wel een correctie doorgevoerd. Het maakt hiervoor niet uit of de ontslagaanvraag is toegewezen door het UWV.

Het loon van de werknemers(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% en vervolgens in mindering gebracht op de loonsommen op grond waarvan de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Het ontslag van werknemers om redenen, anders dan bedrijfseconomisch (bijv. disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie of ontslag op staande voet), hebben geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

Daarnaast heeft u als werkgever een inspanningsplicht om de loonkosten van maart tot en met mei 2020 op hetzelfde niveau te houden als in januari 2020. Het lager uitvallen van de loonkosten zal in mindering worden gebracht op de verstrekte subsidie.

Worden de maatregelen na drie maanden verlengd?

Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel wordt verlengd.

Hoe nu verder?

Natuurlijk vraagt u zich af wat deze regeling voor uw bedrijf betekent, of u er aanspraak op kunt maken en wat voor uw bedrijf dan de beste wijze is en keuzes zijn. Zo is het belangrijk om de juiste keuze te maken voor de periode waarvoor u de NOW aanvraagt (zeker ook in geval van een concern) en zijn timing, voorbereiding en berekeningen cruciaal indien u toch verwacht in de komende tijd werknemers om bedrijfseconomische redenen te moeten ontslaan. En hoe ziet de financiële vertaling van deze maatregel er voor uw bedrijf uit (bijv. qua liquiditeit), ook in combinatie met de andere maatregelen uit het steunpakket van de overheid (o.a. bijzonder uitstel van betaling van belastingen en opschorten bancaire aflossingen).

Heeft u behoefte aan advies of wilt u even sparren, aarzel dan niet en neem contact op met één van onze adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuzes en het zetten van goede stappen.