NOW 2.0

Het kabinet heeft de nieuwe NOW-regeling (NOW 2.0) met daarin de voorwaarden van de subsidie uit het tweede noodpakket bekend gemaakt. De NOW 2.0 bouwt voort op de NOW 1.0, maar is als afzonderlijke regeling vastgesteld ter bevordering van de eenduidigheid en transparantie. Veel regels zullen daarom hetzelfde zijn als bij de NOW 1.0.

Omzetdaling

Voor de NOW 2.0 blijft gelden dat er minimaal een omzetdaling van 20% moet plaatsvinden. Dit wordt berekend door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van vier maanden in 2020. Deze laatste periode mag door de werkgever zelf bepaald worden, maar moet starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Is er al een aanvraag ingediend voor de NOW 1.0, dan dient de NOW 2.0 periode aan te sluiten op de NOW 1.0 periode. Voorts is voor de omzetdaling van belang dat andere subsidies en tegemoetkomingen uit het tweede noodpakket onderdeel zijn van de omzet en hier bij op worden geteld.

Heeft een bedrijf onderdelen of activiteiten afgestoten of verkocht? Dan wordt de referentieperiode voor de omzet anders berekend. De omzet wordt vastgesteld door het moment vanaf het afstoten van het laatste onderdeel tot 29 februari 2020 te delen door het aantal maanden en te vermenigvuldigen met vier. Deze regel geldt voor het afstoten of verkopen van onderdelen die tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 hebben plaatsgevonden, na deze datum geldt de hoofdregel. Daarnaast is geregeld dat voor het berekenen van omzet voor groepen, de groepssamenstelling op 1 juni 2020 bepalend is. Is een van de rechtspersonen voor 1 juni 2020 verkocht, dan wordt deze niet meegenomen in de omzetberekening van de groep. Indien een concern minder dan 20% omzetdaling heeft, maar een van de werkmaatschappijen meer dan 20% omzetdaling heeft, dan kan (net als in de NOW 1.0) subsidie aangevraagd worden voor deze werkmaatschappij. Aanvullende voorwaarden omtrent de NOW voor werkmaatschappijen vind u hier.

Subsidie

De subsidie wordt voor alle werkgevers gebaseerd op de loonsom van maart 2020, ook voor seizoenbedrijven met afwijkende loonsommen. De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode juni tot en met september 2020, ongeacht de gekozen omzetperiode.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom uit maart (of november 2019) vergeleken met de loonsom van de viermaandsperiode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Bij een gedaalde loonsom ten opzichte van de referentieperiode krijgt de werkgever voor elke euro minder loonkosten 90 cent minder subsidie; er vindt dus geen correctie plaats voor het omzetverlies.

Aanvullende lasten en kosten worden gecompenseerd door middel van een forfaitair percentage van 40%. Het maximum loon dat gecompenseerd word is twee maal het per 1 januari 2020 geldende maximumdagloon per maand, wat neer komt op € 9.538 per maand.

Aanvraag en verlening

De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020 en kan worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Is positief op de aanvraag beslist, dan zal de subsidie verleend worden en wordt een voorschot van 80% van de berekende subsidie verstrekt in ten hoogste twee termijnen. De officiële beslistermijn na ontvangst van de volledige aanvraag is 13 weken, maar in de praktijk wordt gestreefd naar een termijn van 2 à 4 werken.

Bij deze vaststelling is het voor werkgevers die ten minste €125.000 subsidie of een voorschot van €100.000 ontvangen verplicht een accountantsverklaring te overleggen. In dat geval heeft de werkgever 38 weken voor een aanvraag tot vaststelling.

Verplichtingen van de werkgever

  1. Geen uitkering van dividend en bonussen en geen inkoop van eigen aandelen

Bedrijven die een NOW 1.0 subsidie hebben ontvangen en/of een aanvraag indienen voor de NOW 2.0 dienen zich aan de verplichting te houden geen dividend of bonussen uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen over het jaar 2020. Deze voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, die pas in 2020 tot uitbetaling zullen leiden. Alleen bonussen en winstdelingen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie zijn niet toegestaan en dit verbod geldt alleen voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen.

  1. Geen aanvraag ontslag om bedrijfseconomische redenen

Indien een werkgever ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt bij het UWV wordt de subsidie voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsommen van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 bij UWV zijn ingediend en niet tijdig (binnen vijf werkdagen) zijn ingetrokken.

In tegenstelling tot de NOW 1.0 wordt het subsidiebedrag niet gekort voor de volledige subsidieperiode van vier maanden, maar voor een periode van drie maanden. Wordt na de aanvraag van de NOW 2.0 bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan wordt de subsidie gekort met drie maal de loonsom van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd.

Daarnaast wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als een werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere WMCO-meldingen doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Deze verlaging kan worden voorkomen door met de belanghebbende vakbonden (of andere werknemersvertegenwoordiging) overeenstemming te bereiken over de ontslagen waar de WMCO melding op ziet of gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie is verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is.

Om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0 zullen bedrijven op het aanvraagformulier voor de NOW zich er toe moeten committeren dat zij, indien de WMCO van toepassing is, gedurende een periode van vier weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de ontslagaanvraag niet eerder in te dienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan het UWV en de belanghebbende vakbonden is gedaan.

  1. Inspanningsverplichting scholing

Werkgevers hebben bij de NOW 2.0 de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Door het volgen van loopbaanontwikkeling kunnen werknemers worden gemotiveerd zich te ontwikkelen en verbeteren. Wilt u meer informatie over loopbaanontwikkeling? Kijk dan hier of neem contact op met één van onze organisatieadviseurs.

  1. Overig

De werkgever is verplicht om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

NOW 1.0

Nieuw voor de eerste tranche van de NOW is dat werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 vanaf 7 oktober een aanvraag kunnen indienen tot vaststelling van de subsidie. Dit is ook mogelijk wanneer een werkgever naast de NOW 1.0 de NOW 2.0 aanvraagt.

Heeft u vragen over de NOW 2.0 en hoe deze nieuwe regeling uitwerkt voor uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.