NOW 2.0

Het kabinet verschaft duidelijkheid over de verlenging van de NOW, de “NOW 2.0”.

Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een kamerbrief aan de Tweede Kamer het Noodpakket 2.0 bekend gemaakt. Onderdeel van dit noodpakket is de NOW. Voor wat betreft deze noodmaatregel is een aantal nieuwe maatregelen bekend gemaakt en is ook een aantal maatregelen verlengd.

Het ministerie heeft besloten de NOW te verlengen met drie maanden en daarbij nadere voorwaarden aan de regeling te stellen. Eén van deze voorwaarden is dat een bedrijf die een beroep op de NOW doet, geen dividend of bonussen mag uitkeren over het jaar 2020. Ook is de boete, die wordt opgelegd indien bij UWV een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen wordt ingediend en die in mindering gebracht wordt op de subsidie, verlaagd.

Naar alle waarschijnlijkheid kan de NOW 2.0 vanaf  6 juli 2020 aangevraagd worden.

NOW 1.0

Voordat we de NOW 2.0 en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen bespreken, geven we hieronder nog even de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW en de veranderingen die het kabinet in de NOW 1.0 heeft doorgevoerd.

De belangrijkste voorwaarden om een NOW subsidie te ontvangen zijn:

  • Minimaal omzetverlies van 20% gedurende drie maanden;
  • De werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • Gedurende de periode dat de subsidie wordt ontvangen, wordt geen aanvraag gedaan bij UWV voor ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen.

De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten van maart, april en mei 2020. Bij het bepalen van de loonsom gebruikt UWV de loonsom van januari 2020 (of november 2019 als januari 2020 niet bekend is).

Let op! Het kabinet heeft in de aangekondigde nieuwe maatregelen de mogelijkheid geboden om voor NOW 1.0 van deze datum af te wijken. Wanneer de loonsom in de maanden maart-mei 2020 hoger is dan in januari-maart 2020, wordt de loonsom van maart 2020 als uitgangspunt genomen (met peildatum 15 mei). Indien dit voordeliger uitpakt, wordt dit bij de subsidievaststelling automatisch door het UWV toegepast.

NOW 2.0

Het doel van de NOW 2.0 blijft ongewijzigd. Met de NOW wil de wetgever het mogelijk maken voor werkgevers met een terugval in omzet van ten minste 20% om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. De periode waarvoor de tegemoetkoming kan worden aangevraagd is wederom drie maanden. Ook hier is het mogelijk om te kiezen op welke datum deze driemaandsperiode aanvangt: 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Wordt voor de tweede keer een NOW-aanvraag gedaan, dan moet de omzetperiode wel aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020, met een peildatum van 15 mei 2020. De daling van de loonsom wordt bekeken voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Zoals hiervoor aangegeven blijft het doel van de NOW 2.0 om zo veel mogelijk banen te behouden. Toch heeft het kabinet besloten dat indien alsnog voor medewerkers een ontslagaanvraag wordt gedaan bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen, bij de afrekening de subsidie niet langer voor 150% maar voor 100% wordt gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Dit heeft betrekking op ontslagaanvragen in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020. De ‘boete’ van 50% bovenop de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd komt in de NOW 2.0 te vervallen.

De verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven onverlet van kracht. Ingeval de WMCO van toepassing is, moeten bedrijven gedurende een periode van vier weken overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. De aanvraag voor ontslag niet eerder in te dienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan de vakbonden is gedaan.

Extra voorwaarden

Het kabinet heeft tevens een aantal extra voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0:

  • Geen dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen;
  • Inspanningsverplichting bij- of omscholing.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Een bedrijf dient bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020. Deze verplichting geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019.

Let op: deze verplichting geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Inspanningsverplichting bij-of omscholing

De NOW 2.0 introduceert een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door tijd beschikbaar te stellen aan werknemers en middelen te verschaffen voor bij- of omscholing. De scholing is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever wel.

Opslag

De laatste verandering van de NOW 1.0 naar de NOW 2.0 is dat de forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Deze verhoging vindt plaats om werkgevers te ondersteunen in andere kosten naast de loonkosten.

Informatieplicht

De verplichting om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de werknemers te informeren over de verleende subsidie blijft bij de NOW 2.0 bestaan.

Accountantsverklaring

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Ook wanneer de subsidie uiteindelijk wordt vastgesteld op €125.000,- of meer, is een accountantsverklaring vereist. Deze bedragen gelden voor het gehele concern, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer.

Daarnaast zal – als geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.

ROS wordt erkend als deskundige en kan een derdenverklaring voor u verzorgen.

Hoe nu verder?

Op dit moment worden de wetteksten over de verdere inhoud van de regeling verder uitgewerkt door het kabinet en zijn op dit moment nog niet bekend.

Wilt u weten wat de verlenging van de NOW voor uw bedrijf betekent en hoe de financiële vertaling van deze maatregel er voor uw bedrijf uit ziet (bijv. qua liquiditeit)? Schroom niet om ons te bellen.

Ook als u enkel behoefte heeft om even te sparren neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuzes en het zetten van goede stappen.