Versoepeling NOW voor werkmaatschappijen

Minister Koolmees heeft vandaag bekend gemaakt dat de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wordt versoepeld voor concerns.

Op dit moment is het voor concerns alleen mogelijk om de subsidie op grond van de NOW aan te vragen wanneer op concernniveau een omzetdaling van minimaal 20% plaatsvindt. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vandaag aangekondigd dit te versoepelen. Het wordt voor concerns nu mogelijk om voor individuele werkmaatschappijen subsidie aan te vragen op grond van de NOW.

Let op! Voor een concern is het alleen mogelijk om voor individuele werkmaatschappijen de subsidie aan te vragen indien de totale omzet daling van het concern minder is dan 20%. Indien de omzetdaling op concernniveau meer dan 20% is, dan wordt geacht dat de subsidie op concernniveau wordt aangevraagd en kan dit niet voor individuele werkmaatschappijen worden aangevraagd.

De uitzondering op de concernbepaling van de NOW komt met aanvullende  voorwaarden. Individuele werkmaatschappijen kunnen binnenkort subsidie aanvragen op grond van de NOW, maar hieraan wordt wel een aantal extra voorwaarden gesteld. Hiermee wil minister Koolmees voorkomen dat er onder andere wordt geschoven met omzet en kosten binnen het gehele concern.

Aanvullende voorwaarden

Om als concern/werkmaatschappij in aanmerking te komen voor de subsidie dient allereerst aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Op concernniveau is de omzetdaling minder dan 20%, op niveau van de werkmaatschappij is de omzetdaling meer dan 20%;
  • De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
  • Concerns moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonus uit te keren en geen eigen aandelen terug te kopen. Dit geldt tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening van 2020 wordt vastgesteld;
  • Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet een akkoord sluiten met de vakbond over werkbehoud (of andere vertegenwoordiging van werknemers bij ontbreken hiervan);
  • Werkmaatschappijen kunnen geen subsidie aanvragen voor de loonsom van een personeels-bv, dit kan alleen op concernniveau. Werkmaatschappijen kunnen alleen subsidie aanvragen voor loonheffingennummers die binnen de werkmaatschappij vallen.

In de nog nader uit te werken regeling zal er ook een aantal controlewaarborgen en voorwaarden worden opgenomen met het oog op het beperken van strategisch gedrag. De hieronder genoemde punten zullen in de betreffende regelen nog verder worden uitgewerkt:

  • Andere werkmaatschappijen binnen het concern mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren, die de subsidie vragende entiteit normaliter zou uitvoeren en voor die entiteit afwijkend zijn. Het is niet mogelijk om op een laat of later moment opdrachten om te boeken van een subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit in of over de meetperiode;
  • Indien werknemers van de subsidie vragende entiteit tijdens het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dan dient omzet die hieruit voortvloeit bij de omzet van de subsidie vragende entiteit te worden opgeteld voor de berekening van de subsidie;
  • Het Transferpricing systeem dat bij de jaarrekening 2019 (of laatst vastgestelde jaarrekening) is gebruikt, mag niet worden aangepast voor de meetperiode 2020;
  • Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend voor de berekening van de subsidie.

De wijziging van deze regeling wordt in de loop van volgende week gepubliceerd. Deze wijziging biedt kansen voor individuele werkmaatschappijen die in eerste instantie vanwege de geringe omzetdaling op concernniveau niet in aanmerking kwamen voor subsidie op grond van de NOW.

Heeft u vragen over deze wijziging en over hoe deze wijziging uitwerkt voor uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.